Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Åtal mot barnläkare ogillas

Sedan en för tidigt född flicka avlidit på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, åtalades en barnläkare för dråp alternativt försök till dråp. Enligt åtalet skulle barnläkaren ha berövat flickan livet genom att ha injicerat narkosmedlet tiopental i hennes kropp. Åklagaren menar att fråga är om en massiv överdos i anslutning till att flickan avled den 20 september 2008. Tingsrätten anser dock att det inte går att utesluta att tiopentalet tillförts vid tidigare tillfällen under vårdtiden. Inte heller ger bevisningen belägg för att läkaren skulle ha vidtagit åtgärder som inte varit medicinskt motiverade. Åtalet ogillas därför.

En flicka föddes i juni 2008, 15 veckor för tidigt. Hon vägde 850 gram och vårdades på neonatalavdelningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. I samband med att flickan drabbades av hjärnblödning uppmärksammades att hon hade mycket höga natriumhalter. Orsaken till detta var att en sköterska av misstag gett flickan en allt för hög dos av natrium. Även om en Lex Maria-anmälan gjorts har det inte gått att utröna huruvida överdoseringen orsakade hjärnblödningen eftersom det är inte ovanligt att prematura barn drabbas av hjärnblödningar spontant.

På grund av hjärnblödningen drabbades flickan av så kallad vattenskalle, och genomgick en operation för avleda vätska. Sjukhuspersonalen diskuterade löpande med flickans föräldrar om fortsatta vårdinsatser var etiskt försvarbara med tanke på hennes hjärnskador och dåligt utvecklade lungor. Men föräldrarna ville att deras dotter skulle få full livsuppehållande vård.

I början av september hade flickans tillstånd blivit så stabilt att hon kunde vårdas i hemmet. Efter cirka en vecka blev hon mycket sämre och lades in på barnintensiven. Hon genomgick flera undersökningar och operationer. Den 19 september gjordes en magnetröntgen, som visade på omfattande hjärnskador. Den läkare som senare åtalades gjorde tillsammans med annan sjukvårdspersonal bedömningen att det inte var meningsfullt att fortsätta med den livsuppehållande vården. Med föräldrarnas samtycke kopplades respiratorn av och flickan avled på kvällen den 20 september.

I början av oktober 2008 gjorde föräldrarna en polisanmälan i syfte att få klarhet i vad som hänt dottern under vårdtiden. Kroppen obducerades, och blod- och urinprov togs. Analys visade mycket höga halter tiopental, som används vid narkos, mot kramper och skallskador, i blodprovet.

Tingsrätten konstaterar att det råder en betydande osäkerhet i fråga om hur hög koncentrationsn varit. Det har riktats kritik både mot hur provtagningen och hur analyserna gjordes. Ett prov, som spätts ut med slaktblod, visade en förekomst av 2000μg tiopental per gram blod. Tingsrätten finner, på grund av flera påtalade brister, att detta analysresultat inte är så tillförlitligt att det kan läggas till grund för prövningen. Istället menar tingsrätten att det går att dra någon mer långtgående slutsats än att koncentrationen i vart fall var högre än 10μg/g blod.

Tingsrätten finner det klarlagt att flickan gavs tiopental vid två tillfällen den 12 september. Det kan heller inte uteslutas att flickan fick tiopental den 11 september, och den 19 september. Med hänsyn till den osäkerhet som föreligger beträffande tiopentals halveringstid kan det inte uteslutas att dessa tidigare doser kan förklara förekomsten av tiopental hos flickan med en koncentration upp emot 15μg/g blod.

Åtalet mot barnläkaren ogillas därför. Läs Domen

Annonser