Annonser
займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Mikael Behrendtz, Universitetssjukhuset Linköping

En treårig pojke som led av en spridd och elakartad tumör fick på grund av en felberäkning nästan en dubbel dos cytostatika, och avled. Länsrätten mildrar disciplinpåföljden för en av tre varnade läkare.

Pojken drabbades under en cytostatikabehandling av diarré och kräkningar, och senare sviktade hans njurar och lever. Trots intravenös vätsketillförsel fick pojken upprepade hjärtstillestånd, och lades i respirator, men avled.

HSAN konstaterade att två läkare genom en felräkning bidragit till att treåringen fått en nästan dubbelt för stor dos av karboplatin. Med tanke på att pojken kräkts cirka 30 gånger under ett som samma dygn och blodprov visade att han förlorat salter och att en leverskada uppstått borde ytterligare prover ha tagits. Detta sågs som en allvarlig brist av HSAN.

Vidare konstaterade HSAN att den behandling pojken genomgick var förenad med hög risk och att det därför var viktigt att vården dokumenterades noga. Detta gjordes inte, de anteckningar som fördes är istället svårtydda och glesa. HSAN fann att totalt tre läkare var och en skulle åläggas disciplinpåföljd i form av en varning eftersom de av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter.

Länsrätten, dit två av läkarna överklagat, konstaterar att den sannolika orsaken till treåringens död var en överdosering av karboplatin och brister i vården i samband med detta. Den olyckliga händelskedjan bakom har enligt domstolen många bidragande uppenbara orsaker där systembrister i form av till exempel oklara doseringsanvisningar och organisationsbrister är väsentliga.

Den aktuella vårdtiden har präglats av bristande samarbete och kommunikation mellan de båda läkarna. Detta har lett till att ingen av dem har tagit ett helhetsansvar för vården, vilket i sin tur inneburit att barnets allvarliga tillstånd inte uppmärksammades och behandlades i tid, konstaterar länsrätten.

Skäl att ända HSAN:s beslut vad gäller den barnläkare som överklagat har enligt länsrätten inte framkommit. Denne har ett större ansvar för bristerna i vården av pojken – en skillnad som enligt länsrätten inte framkommit på ett tillräckligt sätt i HSAN:s beslut. Barnläkaren var lokalt ansvarig för den kliniska prövning som styrde barnets behandling och skulle försäkra sig om att de övriga inblandande i vården hade korrekt uppfattning om hur vården skulle genomföras.

Däremot bestämmer länsrätten disciplinpåföljden för den läkare som under den aktuella helgen ansvarade för övervakningen av pojkens vätskebalans till en erinran. Trots att han genom den bristande övervakningen och överdoseringen har brustit i sin yrkesutövning ska disciplinpåföljden alltså mildras. Dom Här

 

Annonser