займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Nya rättigheter till juridiskt biträde för asylsökande

Regeringen har lagt fram ett lagförslag om nya bestämmelser för asylsökande. De nya bestemmelserna gäller bland annat rätten till juridiskt biträde, ensamkommande flyktingbarns rättigheter och asylansökningar som är ”uppenbart ogrundade”. Det framgår av en Lagrådsremiss

Löfven

De lagändringar som regeringen vill genomföra bygger på att Sverige ska genomföra EU:s omarbetade så kallade asylprocedurdirektiv.

Direktivet antogs redan den 26 juni 2013 och syftet med det är att se till att alla medlemsstater i EU behandlar asylansökningar på liknande sätt. Direktivet ska bland annat se till att beslut om skydd fattas snabbare, är mer rättvisa och håller högre kvalitet.

Den svenska lagstiftningen lever redan idag upp till stora delar av direktivets krav men en rad punkter återstår att komplettera.

”Uppenbart ogrundad” asylansökan
Regeringen föreslår bland annat att det ska preciseras i lag att en asylansökan kan anses ”uppenbart ogrundad” om de skäl som åberopas saknar betydelse för prövningen av ansökan eller om skälen saknar tillförlitlighet.

När det gäller avvisning med omedelbar verkställighet föreslås regeringen också att migrationsdomstolen ska pröva om verkställigheten ska avbrytas i avvaktan på domstolens slutliga prövning av ett överklagande. Under denna prövning ska beslutet alltså inte få verkställas.

Samma sak ska gälla om ett beslut av Migrationsverket att neka ny prövning överklagas och det är första gången utlänningen begär ny prövning.

Som det är idag avbryts verkställigheten inte om beslutet överklagas.

Lagförslaget innehåller också regler om rättighet till juridisk biträde.

Särkilda regler för barn
Om Migrationsverket beslutar att inte bevilja en ny prövning efter att ett beslut har överklagats har den asylsökande rätt att få ett offentligt biträde. Det gäller om den som överklagar befinner sig i Sverige och det inte är uppenbart att överklagandet inte kommer att bifallas.

I dag finns inte någon sådan rätt till offentligt biträde.

När det gäller ensamkommande barn ska ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet inte få verkställas förrän tidigast en vecka efter det att barnet fick del av beslutet. Detsamma ska gälla när ett ensamkommande barn nekas ny prövning.

Ovillkorlig rätt till juridiskt biträde
Regeringen föreslår också att det ska anges i lag att ensamkommande barn alltid ska ha rätt till ett offentligt biträde i asylärenden och ärenden om ny prövning.

Ensamkommande barn ska också omedelbart efter det att en god man har förordnats informeras om vem som har förordnats som god man. Informationen ska även lämnas till barnets boende och till barnets offentliga biträde.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.