займ онлайн займы на карту грин мани отзывы

Sexlag ses över

Ingen kriminalisering av sexköp i länder där det är lagligt – förslag från regeringens utredare
sexköp

Den som köper sex av en vuxen i ett land där sexköp inte är kriminaliserat bör inte kunna dömas för detta i Sverige. Det anser regeringens utredare som också vill införa nya brottsrubriceringar för sexköp och därigenom gradindela brottet.

Utredningen ”Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m.” har undersökt om lagen behöver ändras.

Utredaren, chefsrådmannen Nils Cederstierna, har lämnat över sin utredning till regeringen där han bland annat föreslår följande:

Sexköp gradindelas
Brottet ”köp av sexuell tjänst” ska gradindelas. För brott av normalgraden ska straffet vara böter eller fängelse i högst sex månader och för grovt brott fängelse i högst ett år.

När det bedöms om brottet är grovt ska hänsyn tas till om den som utfört den sexuella tjänsten befunnit sig i en utsatt situation eller om gärningen annars har varit av hänsynslös art.

Utredaren skriver:

”Bedömningen av straffvärdet vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst ska på så vis bli mer nyanserad. Det blir även tydligare att försvårande omständigheter ska beaktas. Syftet är att bland annat träffa situationer där den som säljer sexuella tjänster är offer för människohandel eller annan liknande organiserad brottslighet.

Sexköp av barn gradindelas
Straffet för brottet köp av sexuell handling av barn ska skärpas och gradindelas. För brott av normalgraden ska straffet vara fängelse i högst två år och för grovt brott fängelse i lägst sex månader och högst i fyra år. Böter ska utgå ur straffskalan.

Brottet ”köp av sexuell handling av barn” ska byta namn till ”utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling”.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Sexköp utomlands – dubbel straffbarhet
Utredningen anser att det inte bör vara möjligt att döma en person i Sverige för ett sexköp som denne begått i ett land där köp av sexuell tjänst inte är kriminaliserat – det vill säga kravet på så kallad dubbel straffbarhet bör fortsätta att gälla.

Från kravet på dubbel straffbarhet har det tidigare gjorts undantag för ett antal sexualbrott mot barn – bland annat köp av sexuell handling av barn – och människohandel, äktenskapstvång och vissa barnpornografibrott. Undantag har även gjorts för könsstympning.

Utredningen skriver:

”De brott som är undantagna från kravet på dubbel straffbarhet är således sådana som betraktas som särskilt allvarliga, eller är av internationell och gränsöverskridande karaktär eller där det råder en internationell samsyn om vilka handlingar som ska vara straffbelagda.”

Utredningen anser inte att ett undantag från kravet på dubbel straffbarhet ska införas för brottet köp av sexuell tjänst. Utredningen skriver.

”Det viktigaste skälet för detta är att det saknas en internationell samsyn i dag beträffande kriminaliseringen av sexuella tjänster.”

Utredningen pekar också på en rad praktiska problem:

”Därutöver är en eventuell lagföring av köp av sexuella tjänster utomlands förenad med flertalet svårigheter eftersom det kan antas att polis respektive åklagare inte kan förväntas få fullt biträde av utländska myndigheter för utredning av ett brott som i de flesta länder inte är kriminaliserat.”

Regeringens direktiv till utredningen har dock varit att lägga fram ett lagförslag på detta område. Trots tredningens inställning redovisas därför ett alternativ om hur en sådan lag borde konstrueras:

”Vi anser då att undantaget bör omfatta såväl brottet köp av sexuell tjänst som det av oss föreslagna brottet grovt köp av sexuell tjänst. Vidare menar vi att det bör omfatta även försök till brott i den utsträckning brotten är straffbara på försöksstadiet.”